Sök efter:
Se klimatet som en möjlighet

Genom hela mänsklighetens utveckling har vi ställts inför olika typer av problem. Dessa problem har varit katalysatorn till förändring och en ofta positiv utveckling. Det har helt enkelt inte gått att fortsätta på det gamla sättet längre eftersom förutsättningarna har ändrats. Problemen har fått oss att samarbeta och på ett kreativt sätt hitta möjligheter och lösningar.

Även klimatfrågan innebär möjligheter till positiv utveckling. Klimat kan beskrivas som ett medelvärde av vädret över längre tid, oftast minst trettio år. Under den senaste tiden har klimatet förändrats snabbt, och förändringen kommer att fortsätta. Det handlar inte bara om värme utan också om för lite vatten, för mycket vatten, förstört vatten och extremväder som slår till plötsligt. Den för alla människor livsviktiga livsmedelsförsörjningen hotas.

Under de senaste åren har många olika lösningar presenterats, både när det gäller att minska vår användning av fossil energi och när det gäller att anpassa samhället till de klimatförändringar som vi redan upplever och som vi kommer att uppleva i framtiden.

Ändå känns det ibland som om det står stilla. Om jag skulle sammanfatta den allmänna debatten skulle jag vilja säga att det finns två sidor. En sida som säger ”Det går käpprakt åt pepparn – GÖR något!” En annan sida som säger ”Det finns ingen klimatproblematik, det är helt naturligt att vädret varierar.”

Fokusera på samspelande lösningar

Jag skulle vilja att den allmänna debatten i stället fokuserar på lösningar av olika slag, utan att gå i någon form av ställningskrig för det ena eller andra som det enda rätta. Som diskuterar olika lösningars fördelar och nackdelar och på vilka sätt de kan komplettera varandra. Vi behöver en konstruktiv diskussion som fokuserar på hur det arbete som behöver göras ska genomföras, inte om det överhuvudtaget ska göras.

FN:s klimatpanel IPCC anger ledarskap, samarbete, styrmedel, uppmärksamhet på rättvisa och kunskap som viktiga beståndsdelar i detta arbete. Communicare är ett latinskt ord som betyder ”att göra gemensamt”. Det som behövs är alltså ett strukturerat kommunikationsarbete som leder till att människor förstår varandra och vill samarbeta i de här viktiga frågorna.

Vi har redan mycket kunskap och många lösningar. Vi behöver ta aktiva kliv framåt och med öppna ögon inse vilka utmaningar som vi står inför så att vi på ett konstruktivt sätt kan göra något åt dem. Vi kan få ett ännu mer givande samhälle när vi samarbetar mer. Vi måste samtidigt inse att klimatet inte är något som finns på en höger-vänster-skala. Klimatet liksom bara är.

Uppdatera regelverken

Vi behöver se över regelverken. Vilka regler, lagar och andra bestämmelser behöver ses över och uppdateras? Många skapades i en annan tid, med helt andra samhällsutmaningar. Vilka företag och organisationer behöver samarbeta för att kunna bidra till omställningen? På vilket sätt kan politiken underlätta för olika aktörer?

Mängder av lösningar finns som sagt redan, och fler kommer att tas fram, men för att de ska bli riktigt verkningsfulla behöver de användas i kombination med varandra. Media kan bidra genom att lyfta goda exempel och överallt kan vi använda oss av beteendedesign, alltså att göra det både lätt och roligt att göra rätt.

Ta kollektivtrafiken som ett exempel. Den är ett samspel mellan de som planerar kollektivtrafiken och de som reser med den. Systemet måste vara pålitligt för att människor ska välja att använda det. Ett dåligt fungerande system får människorna att välja andra och individuella lösningar, men ett väl fungerande system lockar allt fler användare, vilket skapar incitament för att ytterligare utveckla systemet.

Använd strategisk kommunikation

Vi måste vara ödmjuka för att det här är stora och otroligt komplexa frågor, där det inte finns en enda och enkel lösning. Det många olika lösningarna bygger i mycket hög grad på samarbete och samförstånd. Vi som arbetar med kommunikation kan strategiskt bidra i dessa samarbeten, vi får olika initiativ att synas, vi skapar struktur, vi hjälper människor att förstå varandra och vi lyfter fram lösningar så att olika aktörer inser på vilket sätt de kan jacka in.

Enskilda aktörer är för små för att på egen hand kunna skapa en positiv förändring. Men tillsammans, när vi aktivt kommunicerar, kan vi skapa möjligheter. Vem vet – med de samhällsförändringar som vi står inför kanske våra mänskliga samhällen blir både roligare och bättre? Nya initiativ kommer att skapa nya gemenskaper. Och finns det något bättre än att jobba mot gemensamma mål?

Ta till vara IPCC:s samlade kunskap

Det finns mycket att utgå ifrån i de rapporter som FN:s klimatpanel IPCC ger ut. I måndags den 23 mars 2023 kom Syntesrapporten som sammanfattar de special- och delrapporter som kommit under de fem senaste åren. Inledningsvis beskriver den tydligt hur klimatförändringen ser ut och sedan följer bra kunskapsunderlag till det som behöver göras.

För ungefär ett år sedan, i skuggan av kriget i Ukraina, kom IPCC:s delrapporter 2 och 3. Jag tycker att de är superintressanta eftersom de handlar om just lösningar. Tvåan ”Effekter, anpassning och sårbarhet” diskuterar vilka effekter som klimatförändringen ger på samhället och på vilket sätt vi kan anpassa oss till dessa effekter. Trean ”Att begränsa klimatförändringen” handlar om utsläppsminskningar och visar vilka områden, branscher och sektorer som står för utsläppen. Den ger också konkreta förslag till hur vi kan arbeta med utsläppsminskningar.

Vi kan inte bortse från klimatet. Jag vill därför att mer av diskussionerna ska handla om hur vi tillsammans kan bygga ett bra och välfungerande samhälle i ett klimat i förändring. Så låt oss tillsammans på ett möjliggörande sätt diskutera lösningar och möjligheter. Låt oss använda kommunikation som ett professionellt verktyg för att hantera dessa svåra frågor på ett så bra sätt som det bara är möjligt.

Klimatet är vår framtid. 

Varför är berättelsen så viktig?

I våras kom Klimatpolitiska Rådets rapport med rekommendationer till regeringen gällande en klimatpolitisk handlingsplan. Den innehåller mycket klokt, men det allra klokaste rådet är:
”Utveckla en tydligare, övergripande berättelse om Sveriges klimatomställning.”

Jag skulle gärna vilja spetsa det till ”Utveckla en TYDLIG och ÖVERGRIPANDE berättelse om Sveriges klimatomställning”.

Men varför är själva berättelsen så viktig?
Jo, genom en berättelse skapar vi en gemensam och positiv bild av hur vi vill att Sverige ska fungera i framtiden. Vi visar vilka samarbeten som behöver finnas och vem som förväntas göra vad. Berättelsen gör det helt enkelt lättare för alla att fatta beslut, oberoende av om du är en myndighet, ett företag eller en privatperson. Vi förstår hur vi får en riktigt bra framtid om vi gör saker på ett lite annorlunda sätt, vilket inte alls behöver betyda uppoffringar och försakelser.

Ta som exempel de stora förändringar som under de senaste decennierna har skett inom digitalisering och mobiltelefonanvändning. Jag upplever att mycket har blivit enklare, smidigare och snabbare.
Även en klimatomställning som leder till att vi dels förbereder samhället för ett annat klimat och dels släpper ut mindre koldioxid kan ske i form av förbättringar. Särskilt om vi har en gemensam bild av hur vi vill att framtiden ska se ut. Stora delar av de lösningar och den teknik som behövs finns redan redan. Nu gäller det att få till de samarbeten som behövs.

Som FN:s klimatpanel IPCC säger: Klimatet är vår framtid.  

Hur vill DU att vår framtid ska se ut?